Music/Literature

Planning to write lyrics of various carnatic songs in kannada. mostly the carnatic music is sung of only those which are part of the singer’s mother tongue or the famous songs on other languages. By writing the lyrics in their own language and expressions used in such a way that the pronounciations are not compromised, the singers exposure expands to ever increasing songs to sing.

 

Ganesha Ashtakam/Pancha Ratnam

This first song is for Lord Ganesh. The Lyrics is in kannada

ಮುದಾಕರಾಠ ಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ

ಕಾಳಾಧ್ರಾವಟಂ್ಸಕಮ್ ವಿಲಾಸಿಲೋಕ ರಕ್ಷಕಮ್

ಅನಾಯ ಕೈಕಾ ನಾಯಕಂ ವಿನಾಸಿತೇಭ ದೈತ್ಯಾಕಂ

ನಟಾಸುಭಾಸು ನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಾಂ ವಿನಾಯಕಂ.

ನಟೇತರಾತಿ ಭೀಕರಂ ನವೊಡಿಟಾರ್ಕ ಭಾಸ್ವರಂ

ನಮತ್ ಸುರಾರಿ ನಿರ್ಜನಂ ನಾತಾಧಿ ಕಾಪ ದುಡ್ಧರಂ

ಸುರೆಸ್ವರಂ ನಿಧೀಸ್ವರಂ ಗಜೆಸ್‌ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ

ಮಹೇಸ್ವರಂ ಸಮಾಸ್‌ರಯೇ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರಂತರಂ.

ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಸಂಕರಂ ನಿರಸ್ತ ದೈತ್ಯ ಕುಂಜರಂ

ದರೆದರೋಡರಂ ವರಂ ವಾರೆ ಭಾವಕ್ತ್ರ ಮಾಕ್ಷರಂ

ಕೃಪಾಕರಂ ಕ್ಷಮಾಕರಂ ಮುದಾಕಾರಂ ಯಾಸಸ್ಕಾರಂ

ಮನಸ್ಕಾರಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಂ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಭಾಸ್ವರಂ.

ಆಕಿಂಚನಾರ್ತಿ ಮಾರ್ಜನಂ ಚಿರಂತನೋಕ್ತಿ ಭಾಜನಂ

ಪುರಾರಿ ಪೂರ್ವ ನಂದನಂ ಸುರಾರಿ ಗರ್ವ ಚಾರ್ವನಂ

ಪ್ರಪಂಚ ನಾಶ ಭೀಷಣಂ ಧನಂಜಯಾದಿ ಭೂಷಣಂ

ಕಪೋಲ ದಾನ ವಾರಣಂ ಭಾಜೌೇಯ್ ಪುರಾಣ ವಾರಣಂ.

ನಿತಾಂತಿಕಾಂತ ದಂತಕಾಂತಿ ಮಂತಕಾಂತ ಕಾಟ್ಮಜಂ

ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪ ಮಂತಹೀನ ಮಂತರಾಯ ಕ್ರೀನ್ತನಂ

ಹೃದಂತರೇ ನಿರಂತರಂ ವಸಂತಮೇವ ಯೋಗಿನಂ

ತಮೇಕಾ ದಂತ ಮೇವ ತಾಂ ವಿಚಿಂತಯಾಮಿ ಸಂತತಂ.

Any grammatical mistakes, kindly forgive us but notify us in the comments.

Thank You.

 

Bhajare Re Manasa..

This is one of my favorite songs that i listen to pretty often. I listen to the one which is sung by Maharajapuram Santhanam.

below is the lyrics in kannada.

ಪಲ್ಲವಿ

ಭಜರೇರೇಮಾನಸಶ್ರೀರಘುವೀರಮ್ಭುಕ್ತಿಮುಖ್ತಿಪ್ರದಂವಾಸುದೇವಮ್ಹರಿಂ

(ಭಜರೇ)

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ವೃಜಿನ ವಿದೂರಮ್ ವಿಶ್ವಾಧಾರಮ್ ಸುಜನ ಮನ್ದಾರಮ್ ಸುನ್ದರಾಕಾರಮ್

(ಭಜರೇ)

cಅರಣಮ್

ರಾವನ ಮರ್ದನಂ ರಕ್ಶಿತ ಭುವನಂ ರವಿ ಶಶಿ ನಯನಂ ರವಿಜಾತಿ ಮಾದನಂ

ರವಿಜಾದಿ ವಾನರ ಪರಿವ್ರ್ತಂ ನರವಾರಂ ರತ್ನಹಾರ ಪರಿಶೋಭಿತ ಕಂಡರಂ

ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾಲಂ

ರವಿ ಶಶಿ ಕುಜ ಬುಧ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನೀಶ್ವರ ರಾಹು ಕೇತು ನೇತ್ತಾರಮ್

ರಾಜಕುಮಾರಮ್ರಾಮಮ್ಪವನಜಾಪ್ತಮ್ಅವನಿಜಾಮನೋಹರಂ

(ಭಜರೇ)

Also i would like to embed the video of the song